Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.1 Thông tin chung (Viết tắt: “  AUTO PARTS”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website và sử dụng sản phẩm của  AUTO PARTS (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm  AUTO PARTS sau đây gọi chung là “Khách hàng”); website, sản phẩm sau đây gọi chung là “Hàng hóa”), bằng thiện chí của mình –  AUTO PARTS với Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử sụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

1.2 Chính sách này áp dụng đối với tổng thể Hàng hóa của  AUTO PARTS, nhưng tùy từng thời điểm, đối với từng hàng hóa hoặc từng phần hàng hóa cụ thể, tùy thuộc đặc thù và yêu cầu cần thiết của Hàng hóa đó  AUTO PARTS có thể bổ sung/điều chỉnh các nội dung liên quan đến Chính sách này để áp dụng riêng cho những phần sản phẩm, hàng hóa cụ thể đó.

1.3 Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập website, xem và mua sản phẩm trên website của  AUTO PARTS, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Hàng hóa trên website do  AUTO PARTS cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản mà  AUTO PARTS quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

1.4 Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế,  AUTO PARTS có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này,  AUTO PARTS sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy trước khi truy cập, sử dụng Hàng hóa của  AUTO PARTS Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

 AUTO PARTS thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

2.1 Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Sản phẩm, Hàng hóa của  AUTO PARTS;

2.2 Nâng cao chất lượng Dịch vụ phục vụ khách hàng của  AUTO PARTS.

2.3 Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

2.4 Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Hàng hóa của Khách hàng hoặc giao dịch giữa  AUTO PARTS và Khách hàng;

2.5 Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

2.6 Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.

2.7 Thông báo về các thông tin tuyển dụng của  AUTO PARTS nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

2.8 Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Hàng hóa của  AUTO PARTS

2.9 Hỗ trợ khi Khách hàng mua phụ tùng ô tô tại  AUTO PARTS.

2.10  AUTO PARTS thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa như:

a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng hàng hóa của  AUTO PARTS;

b) Phân tích và tối ưu hóa các sản phẩm của  AUTO PARTS;

2.11 Các nội dung khác mà  AUTO PARTS được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1 Thông tin của Khách hàng mà  AUTO PARTS sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ thường trú;

3.2 Cho từng sản phẩm hàng hóa, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm  AUTO PARTS có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa  AUTO PARTS và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện ví dụ như: loại xe Khách hàng sở hữu, yêu thích; biển số xe; số km đã đi) và/hoặc các Thông tin cần thiết khác.

3.3 Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này,  AUTO PARTS sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho  AUTO PARTS.

4. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp  AUTO PARTS có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

4.1 Đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin

 AUTO PARTS có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp Khách hàng yêu cầu  AUTO PARTS giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Hàng hóa của  AUTO PARTS thì  AUTO PARTS có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác;

b) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của  AUTO PARTS

c)  AUTO PARTS sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp Thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch Khách hàng sẽ được truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

4.2  AUTO PARTS tự thu thập Thông tin

a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

 AUTO PARTS có thể nhận Thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi  AUTO PARTS tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ,  AUTO PARTS cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

c) Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

4.3 Hợp nhất Thông tin

 AUTO PARTS có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng mà  AUTO PARTS có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện Thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 2 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các thông tin được sử dụng trong phạm vi  AUTO PARTS và/hoặc đối tác của  AUTO PARTS.

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1 Để thực hiện mục đích thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này  AUTO PARTS có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp sản phẩm hàng hóa tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin của Khách hàng có thể được  AUTO PARTS tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

Đối tác kinh doanh mà  AUTO PARTS tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật Thông tin của Khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa  AUTO PARTS và đối tác kinh doanh của  AUTO PARTS

6.2 Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng  AUTO PARTS có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của  AUTO PARTS có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế  AUTO PARTS tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

6.3  AUTO PARTS sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc  AUTO PARTS có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Khách hàng hoặc của  AUTO PARTS

6.4 Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

CV Auto chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập. 

8. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

8.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của  AUTO PARTS có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với  AUTO PARTS. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với Thông tin được thu thập trên các Website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

8.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội,  AUTO PARTS có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép  AUTO PARTS nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

8.3 Bằng cách truy cập vào website của  AUTO PARTS, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacon, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của  AUTO PARTS và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

8.4 Như đã nêu trên, sản phẩm hàng hóa của  AUTO PARTS có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của  AUTO PARTS, do đó  AUTO PARTS sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc  AUTO PARTS có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát.  AUTO PARTS khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

9. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1  AUTO PARTS cam kết bảo mật Thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

10. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

10.1 Quyền lợi

a) Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về Thông tin mà  AUTO PARTS đã cam kết theo Chính sách này;

b) Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu  AUTO PARTS ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

c) Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của  AUTO PARTS thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến website của  AUTO PARTS theo các tính năng đã được hướng dẫn ở cuối trang.

10.2 Trách nhiệm của Khách hàng

a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của  AUTO PARTS., Việc Khách hàng sử dụng, truy cập hàng hóa của  AUTO PARTS cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này.

b) Cung cấp Thông tin chính xác, hợp pháp cho  AUTO PARTS khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến  AUTO PARTS dù cho một phần hay toàn bộ) nếu Thông tin Khách hàng cung cấp cho  AUTO PARTS  là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa  AUTO PARTS và Khách hàng, giữa  AUTO PARTS và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những Thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website  AUTO PARTS

d) Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của  AUTO PARTS.

e) Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của  AUTO PARTS

f) Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

11. BẢN QUYỀN WEBSITE

Mọi thông tin trong autopartsvn.com bao gồm các chi tiết sản phẩm, hình ảnh, bài viết, tư liệu có liên quan đều thuộc quyền sở hữu của  AUTO PARTS. Bất cứ hình thức sao chép nội dung, hình ảnh, thông tin đều phải được sư đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của CV Auto.

12. THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

 AUTO PARTS trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Khách hàng về sản phẩm, hàng hóa của  AUTO PARTS cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Hotline: 088.949.7283

 AUTO PARTS Auto xin gửi lời cảm ơn tất cả các Quý khách hàng

085.858.9283
088.949.7283